www.Godishni-Otcheti.com
Специализирано ИНТЕРНЕТ издание за
публикуване на финансови отчети

Предоставяме Ви възможност бързо, лесно и много евтино да публикувате финансов отчет в съответствие с изискванията на

чл. 38, ал.1, т.3 от ЗСч

САМО ЗА 10 7 ЛЕВА — просто сканирайте Вашия отчет и го прикачете във формата за публикуване

или ни го изпратете на E-mail office@godishni-otcheti.com (на цена 10 лв.) заедно със съпътстващата информация (Наименование, Адрес, ЕИК/БУЛСТАТ, Представляващ/МОЛ на предприятието или организацията, чийто отчет публикувате).

След това, платете таксата по един от предоставените начини и до 24 часа отчетът Ви ще бъде публикуван. Ще получите по E-mail линк към публикацията в съответствие с изискванията на чл.38, ал.8 Ще получите и фактура за извършеното плащане.

Таксата е за целия тригодишен период, в който до отчетите трябва да бъде осигурен свободен неплатен достъп.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трабва да публикуват годишен финансов отчет в ИНТЕРНЕТ или икономическо издание следните субекти:

  • Всички дружества по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) – неперсонифицирани дружества или граждански дружества по ЗЗД

  • Юридическите лица, които не са търговци (ЮЛ с нестопанска цел) и НЕ СА вписани в Централния регистър на юридическите лица в обществена полза към Министерство на прaвосъдието

  • Чуждестранни лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност и търговски представителства

  • Предприятията, подлежащи на независим финансов одит, които не са регистрирани/пререгистрирани в Търговския регистър

НОВО! Вече можете да платите за публикациите и с дебитна или кредитна карта!

www.Godishni-Otcheti.com Ви предоставя услугата за публикуване на финансови отчети в съответствие с изискванията на чл.38, ал.1, т.3 и чл. 38, ал. 7, ал.8 от Закона за счетоводството.

Финансовите отчети, публикувани в специализираното издание www.Godishni-Otcheti.com са достъпни свободно за срок от минимум 3 години, както е регламентирано в чл. 38 ал. 7 от Закона за счетоводството.

Съгласно чл.38 от Закона за счетоводството се публикува Годишният финансов отчет на предприятието, приет от Общото събрание на съдружниците / акционерите или съответния орган. Съгласно чл.29, ал.1 от Закона за счетоводството Годишният финансов отчет на предприятията, съдържа най-малко:

  1. Счетоводен баланс
  2. Отчет за приходите и разходите
  3. Приложение.

Могат да бъдат публикувани годишни, пълни, съкратени, междинни финансови отчети по смисъла на ЗСч и НСС и всякакви други документи и отчети като например ОД или други, които желаете да публикувате, независимо дали сте задължени по закон. Годишен отчет за дейността (ГОД) на предприятия по чл.92, ал.3 от ЗКПО не подлежи на задължително публикуване, но също може да бъде публикуван при желание от Ваша страна.

Съгласно чл. 38, ал. 9, т.2, б) предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период декларират това обстоятелство еднократно за първия отчетен период, в който не е осъществявана дейност, с декларация по образец, утвърден със заповед на министъра на финансите. Декларацията се публикува в срок до 31 март на следващата година.

Предприятията, които подлежат на независим финансов одит, публикуват Годишен Финансов Отчет във вида, в който е заверен от регистриран одитор заедно с одиторския доклад и годишен доклад за дейността на предприятието, приет от Общото събрание на съдружниците/акционерите или съответния орган.

Предприятията, които изготвят консолидиран финансов отчет, публикуват консолидирания Годишен Финансов Отчет.

Акционерните дружества, Командитните дружества с акции и Дружествата с ограничена отговорност /ООД/ публикуват още:

  1. Информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година;
  2. Решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.
 
Copyright © 2008-2024 www.Godishni-Otcheti.com.
Общи условия | Политика за бисквитките | Политика за поверителност